f(x)

e7fx0_30104252large.jpg
Luna f(x) 1st Solo Mini Album - Free Somebody
320,000đ
vmp8g_fx-4-walls-teaser.jpg
f(x) Vol.4 - 4 WALLS (Random Ver.)
350,000đ
jmruj_11163935large.jpg
Amber f(x) 1st Mini Album: Beautiful
320,000đ
ftddu_FX_A3_.jpg
f(x) Vol.3 - Red Light (Random Ver.)
360,000đ
9ds2m_A20111257996.jpg
f(x) Vol.2 - Pink Tape (+52p photobook)
360,000đ
07ksd_A20111254326.jpg
f(x) Vol.1 Repackage - Hot Summer
320,000đ
ecneh_A20111256276.jpg
f(x) 2nd Mini Album - Electric Shock
320,000đ
onzcv_A2011217382.jpg
f(x) Vol.1- Pinocchio (100p Photobook / Hardcover)
300,000đ
03mtc_08155728view.jpg
f(x) 1st Mini Album - NU ABO
260,000đ
5449t_A210037237.jpg
f(x) Debut Single - Chu~♡
250,000đ